Algemene voorwaarden van Zin! Taalreizen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Zin! Taalreizen.

 

Artikel 1. Begrippen

1.1 Met “wij” of “ons” wordt in deze voorwaarden Zin! Taalreizen in Rotterdam bedoeld. Wij hebben als primaire taak het adviseren over en het als tussenpersoon aanbieden van taalcursussen in het buitenland. Daarnaast verlenen wij als tussenpersoon assistentie bij het organiseren van vrijwilligerswerk en/of activiteiten en het boeken van accommodatie ter plaatse. Als aanvullende taak kunnen wij assistentie verlenen bij het regelen van vervoer (zowel internationaal als ter plaatse) en de reis- en annuleringsverzekeringen.

1.2 Waar hieronder gesproken wordt over ‘programma’ wordt bedoeld de taalcursus, accommodatie, (naschoolse) activiteiten en/of vrijwilligerswerk. Zin! Taalreizen heeft geen invloed op de inhoud van de programma’s of de wijze waarop daaraan uitvoering wordt gegeven, noch op de inhoud en uitvoering van afgesloten verzekeringen of door Zin! Taalreizen geregeld (internationaal) vervoer. Wij zijn daarnaast voor de door ons verstrekte documentatie en adviezen afhankelijk van de informatie die wij van de aanbiedende en uitvoerende partijen ontvangen.

1.3 De persoon die daadwerkelijk deelneemt of overweegt deel te nemen aan de programma’s van Zin! Taalreizen zal verder worden aangeduid als “de deelnemer”.

1.4 De persoon die zichzelf en/of één of meer andere deelnemers aanmeldt voor de programma’s van Zin! Taalreizen zal verder worden aangeduid als “de opdrachtgever”.

1.5 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over de “reissom” wordt bedoeld de prijs van de cursus, accommodatie en overige dienstverlening.

 

 1. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Inschrijving gebeurt door het invullen van het inschrijfformulier. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat wij het door de deelnemer ingevulde inschrijfformulier per post, in persoon of via internet hebben ontvangen.

2.2 Bij ontvangst van de inschrijving, bevestigen we het programma binnen 7 dagen. We informeren de deelnemer en/of opdrachtgever zo snel mogelijk en stellen een alternatief voor indien het gekozen programma volgeboekt is.

2.3 In geval van een late inschrijving, binnen 2 weken voor vertrek, zullen er last-minute kosten van € 30,- per boeking berekend worden.

2.4 De factuur van Zin! Taalreizen geldt tevens als boekingsbevestiging en bewijs van plaatsing.

2.5 Zin! Taalreizen heeft het recht boekingen te weigeren indien hiervoor een gegronde reden bestaat. Van een gegronde reden is onder meer sprake indien niet aan de programmavereisten wordt voldaan. In geval van weigering worden eventuele in rekening gebrachte inschrijfkosten gerestitueerd.

 

 1. Prijs, betaling en incasso

3.1 De door Zin! Taalreizen in schriftelijke uitingen genoemde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en valutakoersen zoals deze Zin! Taalreizen bekend waren op de datum waarop zij de betreffende uiting heeft opgesteld of, in geval van brochures, bij het ter perse gaan. Om deze reden kan de prijs bij boeking afwijken van de in de schriftelijke uitingen vermelde prijs. Is de prijs hoger, dan heeft opdrachtgever de mogelijkheid zijn inschrijving te herzien. In verband met valutaschommelingen kan in sommige gevallen de definitieve factuur van Zin! Taalreizen afwijken van een eerder toegezonden factuur.

3.2 Alle cursusmateriaal wordt niet systematisch opgenomen in de reissom. Indien niet inbegrepen, is het ter plaatse te betalen en varieert het naargelang de evolutie van taalniveau (duur van het programma), naargelang het gekozen programma (specifieke lessen, examenvoorbereidingen), of in functie van de specifieke behoeften van de student (ondersteuning, privélessen).

3.3 Zin! Taalreizen behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen tot 21 dagen voor de vertrekdatum in geval van onvoorspelbare veranderingen zoals monetaire fluctuaties, stijging van de transportkosten, invoering of verhoging van staatsbelastingen zoals luchthavenbelastingen of btw. Indien de verhoging meer dan 10% van de prijs bevestigd door Zin! Taalreizen bedraagt, heeft de opdrachtgever/deelnemer het recht, zonder bijkomende kosten, het contract met Zin! Taalreizen te verbreken, per aangetekend schrijven, binnen 10 dagen volgend op onze bevestiging.

3.4 Bij ontvangst van de factuur, tevens boekingsbevestiging, dient per deelnemer de van toepassing zijnde aanbetaling te worden voldaan. Het restant van de totaal verschuldigde prijs dient uiterlijk 6 weken voor de vertrekdag voor aanvang door Zin! Taalreizen te zijn ontvangen.

3.5 Indien de inschrijving plaatsvindt binnen 6 weken voor het begin van het programma, is het totaalbedrag te betalen bij ontvangst van de factuur.

3.6 De volledige betaling moet ons bereikt hebben voor vertrek van de deelnemer. Indien op de laatste werkdag voor de dag van vertrek niet de gehele reissom is voldaan, is Zin! Taalreizen gerechtigd de niet-betaling te beschouwen als annulering door opdrachtgever binnen 7 dagen voor vertrek.

3.7 Indien Zin! Taalreizen op redelijke gronden de invordering van openstaande bedragen aan een derde overdraagt, dan komen zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten van de invordering volledig ten laste van de opdrachtgever.

3.8 Het bevestigingspakket wordt twee weken voor vertrek opgestuurd mits de volledige reissom is betaald.

3.9 Naast de aan Zin! Taalreizen te betalen prijs, dient deelnemer de verschuldigde belastingen, hoe ook genaamd, al dan niet ter plaatse, te betalen. Bij bepaalde programma’s gelden afwijkende betalingsvoorwaarden. Deze zijn in de documentatie van betreffende programma’s vermeld.

3.10 Indien een visum aangevraagd dient te worden kan het zijn dat de betaling eerder voldaan dient te worden zodat de benodigde visumdocumenten tijdig verstuurd kunnen worden.

 

 1. Wijzigingen

4.1 De deelnemer kan om wijzigingen in de overeenkomst verzoeken, die indien mogelijk zullen worden aangebracht. Onder wijziging wordt mede verstaan vervanging van een reeds aangemelde deelnemer. Voor mogelijke wijzigingen tot 30 dagen voor aanvang van de cursus wordt een bedrag van € 75 per persoon per wijziging in rekening gebracht.

4.2 Wanneer het gaat om een verlenging van de taalcursus kunnen deze kosten eventueel achterwege blijven.

4.3 Voor mogelijke wijzigingen binnen 30 dagen voor aanvang van de cursus kunnen we niet garanderen dat de wijzigingskosten beperkt blijven tot € 75.

4.4 In de plaatsstelling is niet automatisch mogelijk. Hiervoor dient door ons toestemming te worden verleend.

4.5 Voor (internationaal) vervoer zoals vluchten kunnen afwijkende wijzigingskosten gelden.

 

 1. Annulering

5.1 Annulering dient schriftelijk te geschieden. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

5.2 In het geval dat de deelnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij ons een vergoeding voor de getroffen voorzieningen en de gemaakte kosten verschuldigd. Daarnaast is deelnemer ons het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

5.3 Bij annulering zonder (dekkende) annuleringsverzekering worden de volgende bedragen in rekening gebracht:

 • Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van het programma: 20% van de volledige reissom.
 • Bij annulering vanaf de 30e dag tot 15 dagen voor aanvang van het programma: 30% van de volledige reissom.
 • Bij annulering vanaf de 15e dag tot 7 dagen voor aanvang van het programma: 50% van de volledige reissom.
 • Bij annulering vanaf de 7e dag voor aanvang van het programma: 100% van de volledige reissom verschuldigd.
 • De verzekeringspremies zijn altijd in het geheel verschuldigd. Bij annulering mét dekkende annuleringsverzekering kunnen bovenstaande kosten worden verhaald op de betreffende verzekering. Voor vluchten en treintickets kunnen afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden.

5.4 De school kan extra annuleringskosten in rekening brengen. Deze zijn voor rekening van de deelnemer/opdrachtgever.

5.5 Indien bij een groepsboeking een deelnemer zijn aandeel in de overeenkomst annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.

5.6 Een uitzondering op bovengenoemde annuleringskosten is de zogenaamde eindexamenregeling. Boekingen van programma’s van 8 weken of langer kunnen kosteloos geannuleerd worden wanneer de betreffende deelnemer het eindexamen van de middelbare school niet heeft gehaald. Dit dient binnen een week na uitslag schriftelijk en voorzien van bewijsmateriaal aangegeven te worden bij Zin! Taalreizen.

5.7 De organisator kan een programma annuleren in geval van overmacht, op bevel van de autoriteiten, staking, onrust of andere dwingende redenen. Het totaalbedrag betaald voor de lessen wordt onmiddellijk teruggegeven, echter, in alle gevallen, kan de organisator een compensatie voor gedeeltelijk geleverde diensten inhouden.

 

 1. Klachten

6.1 Eventuele klachten over de cursus of accommodatie moeten meteen en ter plekke gemeld worden bij het secretariaat van de school. Een klacht wordt door ons alleen in behandeling genomen wanneer deze reeds ter plekke aan de school is gemeld.

6.2 Indien de school de klachten niet naar tevredenheid oplost, dient de deelnemer persoonlijk onverwijld contact met ons op te nemen, zodat wij ons in verbinding kunnen stellen met de school ter bemiddeling.

6.3 Eventuele niet ter plekke door de school verholpen klachten dienen binnen 2 weken na terugkeer schriftelijk bij ons te worden ingediend. Wij nemen deze klachten in behandeling en berichten de deelnemer schriftelijk binnen 4 weken.

 

 1. Overmacht en kennelijke vergissingen

7.1 Overmacht is iedere gebeurtenis of omstandigheid (ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien) waardoor de nakoming van de overeenkomst door Zin! Taalreizen wordt bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt, dan wel een zodanige invloed heeft dat de nakoming door Zin! Taalreizen zo kostbaar of economisch bezwaarlijk wordt gemaakt dat de (verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Zin! Taalreizen kan worden gevergd.

7.2 In geval van overmacht is Zin! Taalreizen niet gehouden aan haar daardoor getroffen verplichtingen te voldoen.

7.3 Kennelijke fouten en vergissingen binden Zin! Taalreizen niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die vanuit het perspectief van de gemiddelde deelnemer op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

 

 1. Aansprakelijkheid

8.1 Afleidend uit de bemiddelende positie van Zin! Taalreizen zijn onze verplichtingen voor, tijdens en na het te volgen programma beperkt tot het spelen van een bemiddelende rol tussen deelnemers en de aanbieders van de programma’s. Ter uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever/ deelnemer sluit Zin! Taalreizen voor rekening en risico van de opdrachtgever/deelnemer  overeenkomsten met de aanbieders van het betreffende programma.

8.2 Wij sluiten als tussenpersoon overeenkomsten voor vervoer en regelen de boekingen en reserveringen. Derhalve is de uitvoering van de overeenkomst voor risico en rekening van de opdrachtgever/deelnemer.

8.3 We zetten ons indien wenselijk en noodzakelijk ook tijdens deelname aan het programma in voor het naar tevredenheid laten verlopen van die deelname voor zover wij daar de mogelijkheden toe hebben en bemiddelen bij het ontstaan van problemen.

8.4 De deelnemer is gerechtigd schadeloosstelling te eisen wanneer deze schade is veroorzaakt door grove nalatigheid van onze kant. Wij zijn niet voor schade aansprakelijk voor zover deze niet is te wijten aan onze schuld. Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van een verplichting indien we daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan onze schuld. De aansprakelijkheid voor schade waarvoor de gebruikelijke reis en/of annuleringsverzekeringen dekking plegen te geven, is uitgesloten.

8.5 De opdrachtgever/deelnemer is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen.

8.6 De opdrachtgever/deelnemer is aansprakelijk voor schade door hem zelf veroorzaakt.

8.7 Wij kunnen niet aan onze aanbiedingen worden gehouden indien deze, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

8.8 Indien de deelnemer jonger dan 18 jaar is, zijn de ouders of voogd aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de complete boeking.

8.9 De deelnemer dient bij vertrek en gedurende het verblijf in het buitenland in het bezit te zijn van de benodigde, en voldoende geldige, documenten zoals paspoort, visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. Het niet bezitten van de benodigde documenten is geheel voor risico van de deelnemer(s).

 

 1. Rechten, plichten en verantwoordelijkheden opdrachtgever / deelnemer

9.1 De opdrachtgever/deelnemer is verplicht bij inschrijving melding te maken van geestelijke of fysieke beperkingen, ziekte, allergie, dieet of omstandigheden van de deelnemer(s) zelf die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst.  De deelnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan ons verstrekte gegevens en informatie. Wij zijn pas gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht, indien de deelnemer alle door Zin! Taalreizen verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt.

9.2 Indien voor of tijdens het verblijf van de deelnemer in het buitenland blijkt dat de informatie die de deelnemer aan Zin! Taalreizen heeft verstrekt onjuist, onvolledig en/of onbetrouwbaar is, zijn wij en/of onze partnerorganisatie gerechtigd om deelname van de deelnemer te beëindigen. In dat geval heeft de deelnemer geen recht op vergoeding of restitutie van gemaakte kosten en/of betaalde bedragen.

9.3 De deelnemer dient er rekening mee te houden dat de plaatselijke gewoonten en omstandigheden kunnen afwijken van hetgeen hij gewend is. Daaronder wordt onder meer verstaan de gebruiken, (eet-)gewoonten en regels van de accommodatie en/of de aanbieder van het onderwijs. Indien bij aankomst in het buitenland blijkt dat de deelnemer niet kan omgaan met de plaatselijke gewoonten en omstandigheden en de deelnemer het programma vroegtijdig beëindigt dan wel additionele kosten maakt, dan is Zin! Taalreizen niet gehouden tot enige vergoeding of restitutie.

9.4 Deelnemer dient zich te houden aan lokale wet- en regelgeving en aan de regels die door de aanbieder van het programma en eventuele andere dienstverleners worden gesteld. De deelnemer die hinder of overlast oplevert, een risico vormt voor de gezondheid of veiligheid van hemzelf of van anderen, zich niet aan wetgeving ter plaatse houdt, dan wel regels of aanwijzingen van de aanbieder van het onderwijs of andere dienstverleners niet naleeft, kan van voortzetting van het programma worden uitgesloten. In een dergelijk geval is Zin! Taalreizen niet gehouden tot enige vergoeding of restitutie.

9.5 Zin! Taalreizen of haar partners kunnen foto- of filmopnames, inclusief geluid, van deelnemers (laten) maken voor promotionele doeleinden, zowel gedrukt als online. Een deelnemer die hieraan niet wil meewerken dient dit bij boeking alsook op het moment van de opname mede te delen. Door met deze algemene voorwaarden akkoord te gaan geeft de deelnemer (en zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger indien jonger dan 18) toestemming voor het gebruik van betreffende opnames zonder dat een nader akkoord of aankondiging vereist is.

9.6 Bij verblijf op een campus die op officiële feestdagen of gedurende bepaalde vakanties gesloten is, dient de deelnemer gedurende deze  perioden voor eigen onderdak zorg te dragen. Ook indien een campus tijdens bedoelde perioden geopend is, kan het zijn dat campusfaciliteiten dan niet beschikbaar zijn.

9.7 De deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of, waar toegestaan, een geldige identiteitskaart.

9.8 Een visum (ESTA voor Verenigde Staten / ETA voor Canada) is verplicht voor reizen naar/via Verenigde Staten / Canada en dient zelf te worden afgesloten. Voor overige door Zin! Taalreizen aangeboden reizen en programma’s kan een visum noodzakelijk zijn in verband met het land en/of de landen waarnaar wordt afgereisd. Zin! Taalreizen kan assisteren bij het aanvragen van een visum. Aanvraag en verkrijging van het eventueel benodigde visum blijven echter de verantwoordelijkheid van de deelnemer.

9.9 Indien afgifte van een visum wordt geweigerd of indien het visum niet of niet tijdig wordt aangevraagd, heeft de deelnemer geen recht op restitutie van de programmakosten.

9.7 Het afsluiten van een reisverzekering is verplicht voor alle minderjarige deelnemers, bij Zin! Taalreizen of elders. Deelnemer is verplicht verzekerd te zijn tegen het risico op ziekte of ongevallen in het buitenland. Voor lange termijnprogramma’s kan het nodig zijn het vertrek naar het buitenland aan te geven bij je sociale zekerheid (of aanvullende verzekering).

9.8 De opdrachtgever / deelnemer moet een zeker aantal persoonlijke gegevens doorgeven aan Zin! Taalreizen. Wij garanderen dat we de doorgegeven gegevens zullen behandelen conform de van toepassing zijnde wetgeving omtrent bescherming van het privéleven. De gegevens van de cliënt kunnen mogelijks doorgegeven worden aan de partners van Zin! Taalreizen met als enig doel de uitvoering van het contract. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om de opdrachtgever/ deelnemer te contacteren en hem te informeren over de programma’s en diensten aangeboden door Zin! Taalreizen. De deelnemer die de desbetreffende gegevens doorgeeft heeft het recht zich te verzetten, gratis en op aanvraag, tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor direct marketing. De deelnemer heeft ook het recht tot inzage en wijziging van zijn gegevens.

 

 1. Rechten, plichten en verantwoordelijkheden Zin! Taalreizen

10.1 Zin! Taalreizen heeft geen invloed op de door de aanbieder verzorgde programma’s. Zin! Taalreizen is dan ook niet verantwoordelijk voor de door de aanbieder doorgevoerde wijzigingen. In het algemeen dient de deelnemer rekening te houden met het volgende:

 • In functie van het aantal deelnemers, hun taalniveau, of het seizoen, zijn onze partnerscholen soms genoodzaakt gereserveerde groepslessen te vervangen door privélessen (van een minder aantal). Deze wijzigingen leiden niet tot een prijswijziging.
 • Op (lokale) officiële feestdagen worden geen lessen gegeven. Deze lessen worden niet gecompenseerd noch gerestitueerd.
 • Afhankelijk van het taalinstituut worden op de eerste dag van een taalcursus geen lessen gegeven. De betreffende tijd wordt ingevuld met een entreetoets of een alternatief programma met een toeristisch karakter. Deze lessen worden niet op andere wijze gecompenseerd.
 • Indien blijkt dat het taalniveau van de deelnemer veel hoger of lager is dan door hem opgegeven, kan de deelnemer van deelname aan het geboekte programma worden uitgesloten. Zin! Taalreizen zal zich in een dergelijk geval inspannen voor een oplossing. Mocht echter geen voor alle betrokkenen aanvaardbare oplossing worden gevonden, is Zin! Taalreizen niet gehouden tot enige vergoeding of restitutie.
 • Afwezigheid of te laat komen van de deelnemer bij de lessen of andere programma- onderdelen wordt niet gecompenseerd, ongeacht de oorzaak of reden.

10.2 Zin! Taalreizen treedt slechts op als tussenpersoon. De uitvoering van de overeenkomst met de aanbieders van programma’s is  voor rekening en risico van de opdrachtgever en deelnemer. Wijzigingen in de programma’s die eenzijdig door derden – waaronder tevens de aanbieders van de programma’s worden verstaan – worden doorgevoerd, leiden niet tot aansprakelijkheid van Zin! Taalreizen, noch tot restitutie of vermindering van hetgeen door opdrachtgever aan Zin! Taalreizen is verschuldigd.

10.3 Zin! Taalreizen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, noch voor schade niet ontstaan door haar schuld.

10.4 De aansprakelijkheid van Zin! Taalreizen is in alle gevallen beperkt tot maximaal tweemaal het totaalbedrag dat zij ten aanzien van de betrokken deelnemer aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

10.5 Indien opdrachtgever van oordeel is dat de aanbieder van het onderwijsprogramma zodanig is tekortgeschoten in de nakoming van diens verplichtingen, in vergelijking met hetgeen opdrachtgever op grond van de hem verstrekte informatie mocht verwachten, dat hij om die reden recht heeft op (gedeeltelijke) restitutie, bemiddelt Zin! Taalreizen tussen opdrachtgever en aanbieder om tot een minnelijke oplossing te komen. Indien die oplossing niet of niet tijdig wordt bereikt, zullen wij op verzoek van opdrachtgever onze rechten jegens de betreffende aanbieder aan opdrachtgever overdragen. Na overdracht is Zin! Taalreizen van haar verplichtingen jegens opdrachtgever gekweten.

10.6 Indien, binnen 30 dagen volgend op de betaling van de reissom of het voorschot van de reissom, opdrachtgever/deelnemer exact hetzelfde programma vindt met dezelfde prestaties inbegrepen en voor dezelfde data (identieke school en accommodatie) aangeboden door een andere taalreisorganisatie in Nederland en voor een gepubliceerd tarief in een officiële brochure, maar voor een lagere prijs dan die betaald aan Zin! Taalreizen, engageren wij ons ertoe het verschil terug te betalen. Alle promotionele aanbiedingen of gepersonaliseerde offertes van andere taalreisorganisaties vallen niet onder deze garantie evenmin de volgende diensten: vliegtuigtickets, verzekeringen, hotels, etc.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1 Op de overeenkomst tussen Zin! Taalreizen en opdrachtgever is enkel Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen Zin! Taalreizen en opdrachtgever of deelnemer zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Hulp nodig?

Neem contact op met Cornelie

Bel: 06 41 60 12 52 of
WhatsApp
Maandag tot en met vrijdag: 9:00–21:00 Zaterdag: 10:00–17:00

Laat een berichtje achter

 • Persoonlijk advies op maat (gebaseerd op eigen ervaringen).
 • Gegarandeerde kwaliteit van scholen en accommodaties.
 • Wij blijven je contactpersoon in Nederland (ook voor de achterblijvers).
 • Wij regelen ook je vervoer en adviseren over je verzekeringen.

Ontvang de brochure

Alles weten over onze taalreizen Spaans?
Vraag dan nu onze nieuwe brochure aan!
Vraag de brochure aan
close-link
Brochure